top of page

Finis Germaniae: Ponura przyszłość demograficzna etnicznych Niemców.

Rdzenna ludność niemieckojęzycznej Europy Środkowej doświadcza dramatycznego spadku demograficznego z powodu migracji zastępczej i niezrównoważonych współczynników dzietności. Niniejsza analiza przewiduje moment, w którym etniczni Niemcy w Niemczech, Austrii i Szwajcarii całkowicie znikną, to znaczy całkowicie wyemigrują z tych krajów i tam wyginą. W oficjalnych statystykach osoby pochodzenia niemieckiego określane są jako „osoby bez pochodzenia migracyjnego”.


Ponadto analiza ta przewiduje, w jakim momencie migranci i ich potomkowie będą stanowić większość (ponad 50 procent) populacji tych krajów. Kategoria ta określana jest w oficjalnych statystykach jako „osoby ze środowiskiem migracyjnym”.


Ponieważ autor w bardzo prosty sposób ekstrapolował na przyszłość rozwój populacji Niemiec, Austrii i Szwajcarii w latach 2012–2022, wyników tej analizy nie należy rozumieć jako ostatecznych wyników badań, ale raczej jako wskaźnik prawdopodobnych przyszłych trendów oraz jako zaproszenie dla podobnie myślących badaczy do przewidywania przyszłości demograficznej autochtonicznych narodów europejskich przy użyciu wyrafinowanych modeli populacji opartych na obszernej bazie danych.

 
Niemcy

Przy wskaźniku urodzeń wynoszącym 1,4 wśród rdzennej ludności w porównaniu z 2,4 wśród muzułmanów mieszkających w Europie jasne jest, że w Niemczech istnieje brak równowagi w strukturze ludności. Wskaźnik urodzeń wśród obcokrajowców mieszkających w Niemczech wynosi 1,9.


Od czasu objęcia urzędu przez byłą kanclerz Angelę Merkel w 2005 r. ponad 582 000 „osób bez pochodzenia migracyjnego” netto opuściło Republikę Federalną. Według badań Federalnego Instytutu Badań Ludnościowych większość z nich to bardzo dobrze wykształceni pracownicy naukowi, będący w najlepszym wieku produkcyjnym.


Paradoksalnie głośno dyskutowany niedobór wykwalifikowanych pracowników w Niemczech można by łatwo rozwiązać bez tej exodusu, gdyż w 2022 r. nieobsadzonych było 533 tys. stanowisk pracy.


Jednocześnie w latach 2012–2022 Niemcy odnotowały wzrost netto liczby imigrantów zagranicznych o ponad 612 000 rocznie, co przełożyło się na łączny wzrost liczby obcokrajowców o 6,7 mln. Spośród nich od 2015 r. do Niemiec co roku przybywa ponad 294 000 osób ubiegających się o azyl; Od 2012 r. do Republiki Federalnej przybyło łącznie 2,8 mln osób ubiegających się o azyl.


Liczby te czynią rzekomą „teorię spiskową” dotyczącą migracji zastępczej i Wielkiej Wymiany faktem empirycznym, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że do 2022 r. tylko 73 procent populacji było pochodzenia niemieckiego. W latach 1960–2022 liczba autochtonicznych Niemców spadła o 18 proc. (12,8 mln): z 72,1 do zaledwie 59,3 mln osób.


Biorąc pod uwagę wspomniany deficyt urodzeń i nierównowagę migracyjną, obywatele ze środowisk migracyjnych będą stanowić bezwzględną większość populacji Republiki Federalnej Niemiec już w 2052 roku, czyli w ciągu najbliższych 30 lat. Jeśli obecne tendencje się utrzymają, za niespełna sto lat – do roku 2116 – etniczni Niemcy znikną całkowicie, co oznacza, że wyemigrują lub wymrą.

 
Austria

W świetle rozwoju sytuacji demograficznej przyszłość republiki alpejskiej jest nie mniej niepewna. Przy współczynniku dzietności wśród autochtonicznych Austriaków wynoszącym 1,35[10] i ciągłej emigracji netto wynoszącej prawie 5000 obywateli rocznie od 2012 r., rozwój populacji jest niepokojący.


Od czasu rządów federalnych SPÖ pod przewodnictwem kanclerza Wernera Faymanna w 2009 r. ponad 75 000 obywateli Austrii opuściło republikę na stałe, a jednocześnie co roku do Austrii przybyło ponad 68 000 obcokrajowców netto, co odpowiada łącznemu wzrostowi o prawie 843 000 obcokrajowców imigrantów od 2009 r.


Liczby te wskazują na trwającą migrację zastępczą, która, jeżeli nie będzie kontynuowana, może sprawić, że do 2055 r. obywatele ze środowisk migracyjnych będą stanowić większość populacji.


W tych okolicznościach autochtoniczni Austriacy wymarliby całkowicie lub wyemigrowali dokładnie za 100 lat – czyli w roku 2124.


W tym kontekście idea „alpejskiego zwrotu” jako republiki odwrotu i gromadzenia dla osób pochodzenia niemieckiego, zaproponowana przez prawicowego autora Martina Sellnera, jest postrzegana jako możliwa jedynie pod warunkiem udanego i trwałego Rząd FPÖ pod rządami Herberta Kickla.

 
Szwajcaria

Krajobraz demograficzny Szwajcarii jest jednocześnie fascynujący i ambiwalentny. Przy niepokojąco niskim wskaźniku urodzeń wynoszącym 1,29 i rocznej tendencji do emigracji netto wynoszącej ponad 5500 Szwajcarów od 2012 r. Konfederacja doświadcza znacznej utraty rodzimej ludności.


Już co czwarty „Szwajcar” ma pochodzenie migracyjne i przy obecnych trendach ta grupa będzie stanowić większość do 2046 r., podczas gdy ostatni rodowity Szwajcar może zniknąć do 2160 r.


Co ciekawe jednak, 74 proc. imigrantów przybywających do Szwajcarii pochodzi z Europy i Ameryki Północnej, zwłaszcza Niemcy i Austriacy, którzy postrzegają ten kraj jako miejsce szans i odwrotu ze względu na niskie podatki, dobrze rozwiniętą infrastrukturę i wysoką jakość życia. W rezultacie etniczni Szwajcarzy, Europejczycy i Amerykanie z Ameryki Północnej nadal stanowią 94 procent szwajcarskiej populacji.


Biorąc pod uwagę te liczby, potomkowie Europejczyków w Szwajcarii mogli wymrzeć dopiero w 3322 r., podczas gdy „ludzie spoza Zachodu” staną się większością demograficzną dopiero w 2627 r.


Rozważania te rodzą pytanie, czy w obecnych okolicznościach tożsamościowa „przejście alpejskie” w Szwajcarii i ze Szwajcarii może wydawać się bardziej realistyczna niż w Austrii.

 
Wschodnie Niemcy

Prawicowa koncepcja kolekcji, a później metapolitycznej „Rekonkwisty” wydaje się bardziej realna nie tylko w Szwajcarii, ale także w NRD.


Przy obecnych parametrach demograficznych obywatele ze środowisk migracyjnych będą stanowić większość populacji zachodnich krajów związkowych Niemiec (w tym Berlina) do 2040 r., czyli już za 17 lat. Dla kontrastu, w Niemczech Wschodnich do tego momentu prawie 80 procent populacji będzie nadal pochodzenia niemieckiego.


Podczas gdy ostatni Niemcy w Niemczech Zachodnich znikną do 2089 r., w Niemczech Wschodnich rdzenni mieszkańcy nadal będą stanowić połowę populacji.


Liczby te mogą stanowić obiecujący punkt wyjścia dla rządów landów AfD w Niemczech Wschodnich do skutecznego wdrożenia niezbędnych drastycznych środków w obszarach polityki migracyjnej i rodzinnej.

 
Wniosek

Podsumowując, jeśli negatywne czynniki demograficzne związane z migracją wymienną i różnicą w dzietności utrzymają się na obecnym poziomie, etniczni Niemcy w Niemczech i Austrii całkowicie wyemigrują lub wymrą w ciągu najbliższych 100 lat. Jedynie Szwajcaria i być może Niemcy Wschodnie mogły dłużej zachować swoją historycznie rozwiniętą tożsamość etniczno-kulturową. Wyniki tej analizy podkreślają pilną potrzebę terminowego demokratycznego przejęcia rządu od prawicy, które opiera się na drastycznych środkach, takich jak „kultura powitania dzieci”, polityka migracyjna zakazująca wjazdu i kompleksowy program remigracyjny, aby ocalić przyszłość narodu niemieckiego.


Źródła


Dokonując rozróżnienia pomiędzy „etnicznymi Niemcami” lub „osobami bez pochodzenia migracyjnego” a „osobami z doświadczeniem migracyjnym”, autor nie dokonuje żadnego rozróżnienia wartościującego wykraczającego poza art. 116 ust. 1 Ustawy Zasadniczej i art. 6 ust. 1 federalnej ustawy o wypędzonych. Sam autor jest Rosjaninem Niemca o żydowskich korzeniach.


Stonawski M. i in. (2015). Wzorce płodności rodzimych i migrujących muzułmanów w Europie. IIASA. Adres URL: https://www.researchgate.net/publication/277562732_Fertility_Patterns_of_Native_and_Migrant_Muslims_in_Europe


Destatis (2023). Wskaźnik urodzeń spadł do 1,46 dziecka na kobietę w 2022 r. Adres URL: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressreleases/2023/07/PD23_290_12.html


Destatis (2023a). Migracja między Niemcami a zagranicą 1991–2021. URL: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Wanderungen/Tables/wandelen-alle.html


Erlinghagen M. i in. (2021). Globalne życie niemieckich imigrantów. Konsekwencje migracji międzynarodowej w ciągu całego życia. ŚLINIACZEK. Adres URL: https://www.bib.bund.de/Publikation/2021/The-Global-Lives-of-German-Migrants.html;jsessionid=3E55D3CE517EBD1AD4CE12B0C57B02DA.intranet661?nn=1210466


Köhne-Finster S., Tiedemann J. (2023). KOFA Compact 01/2023: Raport pracowników wykwalifikowanych grudzień 2022 - Luka kompetencyjna na wysokim poziomie pomimo lekkiego spadku. IW Kolonia. Adres URL: https://www.iwkoeln.de/studien/sabine-koehne-finster-jurek-tiedemann-fachkraeftereport-dezember-2022-fachkraefteluecke-trotz-leichtem-rueckgang-auf-hohem-stufe.html


BAMF. (2023). Liczba wniosków o azyl (ogółem) w Niemczech w latach 1995–2023. URL: https://de.statista.com/statistics/daten/studie/76095/umfrage/asylantraege-instoll-in-deutschland-seit-1995/


Camus R. (2011). Le Grand Zastąpienie. Reinharca. Paryż.


Destatis (2023b). Ludność bez i ze środowiskiem migracyjnym (w węższym znaczeniu) w Niemczech do 2022 r. URL: https://de.statista.com/statistics/data/study/75231/umfrage/bevoelkerung-mit-und-ohne-migrationsbackground- w Niemczech /


Statystyka Austria. (2023). Współczynnik dzietności w Austrii według krajów związkowych w 2022 r. URL: https://de.statista.com/statistics/daten/studie/687312/umfrage/fertilitaetrate-in-oesterreich-nach-bundeslaendern/Statystyka Austria. (2023b). Odsetek ludności ze środowisk migracyjnych w Austrii w latach 2012–2022. URL: https://de.statista.com/statistics/data/studies/294028/umfrage/bevoelkerungsteil-mit-migrationsbackground-in-oesterreich/


Sprzedawca M. (2022). Zakręt alpejski? Dlaczego największe możliwości widzę w Austrii. Adres URL: https://t.me/martinselllnervideos/958


Federalny Urząd Statystyczny (Szwajcaria). (2023). Łączny współczynnik urodzeń według płci i kategorii narodowości, 1971–2022. Adres URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistics/bevoelkerung/natal-todesfaelle/fruchtlichkeit.assetdetail.27225525.html


Federalny Urząd Statystyczny (Szwajcaria). (2023a). Liczba emigrantów ze Szwajcarii w latach 2012-2022. Statista. Statis GmbH. Dostęp: 13 listopada 2023 r. https://de.statista.com/statistics/daten/studie/712938/umfrage/auswanderer-aus-der-schweiz/


Federalny Urząd Statystyczny (Szwajcaria) (2022b). Odsetek ludności zamieszkującej na stałe ze środowisk migracyjnych w Szwajcarii w latach 2013–2021. URL: https://de.statista.com/statistics/daten/studie/711756/umfrage/bevoelkerungsteil-mit-migrationsbackground-in-der-schweiz / | Federalny Urząd Statystyczny (Szwajcaria). (2023c). Liczba stałych rezydentów zagranicznych w Szwajcarii według dziesięciu najważniejszych narodowości na dzień 31 grudnia 2022 r. URL: https://de.statista.com/statistics/data/studies/293626/umfrage/auslaender-in-der-schweiz- nach-staatsangehoerigkeit /


Federalny Urząd Statystyczny (Szwajcaria) (2023d). Imigracja i emigracja ludności zamieszkującej na stałe według narodowości, 2002-2022. Adres URL: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistics/bevoelkerung/migration-integration/internationale-wandel.assetdetail.26565426.html


Sprzedawca M. (2023). Zmiana reżimu z prawej strony. Szkic strategiczny. URL: https://antaios.de/total katalog-antaios/einzeltitle/181686/regime-change-von-rechts.-eine-strategische-skizze


Destatis (2023c) Wyniki mikrospisu. 2005 – 2021. Adres URL: https://www.statistischebibliothek.de/mir/receive/DESerie_mods_00000020


Zastrzeżenie

Poglądy wyrażone w tej publikacji są wyłącznie poglądami autora i nie odzwierciedlają stanowiska jakichkolwiek powiązanych lub wspomnianych osób lub organizację.

 
Yuri Christopher Kofner
Yuri Christopher Kofner
Ekonomista w Instytucie Integracji Rynku i Polityki Gospodarczej MIWI.

Rzecznik komisji państwowej AfD Bawaria ds. „Gospodarki i finansów”.
Specjalista ds. ekonomii, energetyki i cyfryzacji w grupie parlamentarnej AfD w parlamencie Bawarii

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page