top of page
Program Wspieramy Ukrainę
Program Wspieramy Ukrainę

ven. 29 mars

|

Lokalizacja do ustalenia

Program Wspieramy Ukrainę

Program Wspieramy Ukrainę skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Heure et lieu

29 mars 2024, 09:36 – 18 avr. 2024, 12:00

Lokalizacja do ustalenia

Invités

À propos de l'événement

🔷 Cała Polska

🔷 Nabór od 21.03.2024 do 18.04.2024 12:00

🔷 Prywatny

🔷 Fundacja Edukacja dla Demokracji

ukraina@fed.org.pl

🔷 Łączny budżet 1,5 mln PLN

🔷 Do 100% dofinansowania

🔷 Dotacje do 60 tys. PLN

🔷 Ukraina, Aktywność obywatelska, Prawa człowieka, Edukacja i wychowanie

🔷 Młodzież, Dorośli, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci.

👍 Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w Programie Wspieramy Ukrainę – edycja 2024. Celem Programu jest wsparcie ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywających w Polsce w kontekście bieżących wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców w Polsce.

🧾 Konkurs grantowy skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami ukraińskimi i polskimi.

🕛 Termin składania wniosków upływa 18 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00.

Konkurs w skrócie:

Maksymalna kwota dotacji: do 60.000 zł

Liczba wniosków: Jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek

Okres realizacji projektów: 16 maja 2024 r. – 15 maja 2025 r.

Koszty administracyjne: do 20% wnioskowanej dotacji

Wkład własny: nie wymagany

Termin składania wniosków: do 18 kwietnia 2024 r., godz. 12:00 (w południe), w generatorze wniosków FED

Pula środków w konkursie: ok. 1 500 000 zł

Kto może ubiegać się o dotację: wnioski mogą składać polskie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Z możliwości ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są uczniowskie kluby sportowe (UKS) oraz kluby sportowe (KS), a także koła gospodyń wiejskich nie wpisane do KRS.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów najlepiej wpisujących się w cel Programu i poniższe obszary tematyczne.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach tematycznych:

1. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w czasie pobytu w Polsce.

2. Poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie.

3. Wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce.

4. Wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych Ukrainie.

5. Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Pełna informacja o w/w obszarach tematycznych, link do generatora wniosków oraz Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji Edukacja dla Demokracjiotwiera się w nowej karcie

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna).

W uzasadnionych przypadkach, Wnioskodawca może przeznaczyć do 20% wartości dotacji na tzw. społeczne działania kompensacyjne, czyli działania kierowane do społeczności przyjmującej a mające na celu przeciwdziałanie napięciom społecznym.

Priorytetowo w konkursie (we wszystkich obszarach) będą traktowane projekty realizowane w małych miejscowościach i na terenach wiejskich oraz projekty adresowane do dzieci przebywających w pieczy zastępczej bądź dzieci przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania (priorytet 1).

Fundatorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Realizatorem Programu jest Fundacja „Edukacja dla Demokracji”.

Il y a un groupe pour cet événement. Vous pourrez le rejoindre dès que vous vous serez inscrit à cet événement.
1 actualité dans le groupe

Partager cet événement

bottom of page