top of page
Świadczenie usług redagowania raportu na temat bezpieczeństwa klimatycznego w HoA
Świadczenie usług redagowania raportu na temat bezpieczeństwa klimatycznego w HoA

czw., 04 maj

|

Kenia

Świadczenie usług redagowania raportu na temat bezpieczeństwa klimatycznego w HoA

Kraj przydziału Kenia Przewidywana data rozpoczęcia Nieprawidłowa data Cel Zrównoważonego Rozwoju 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje Ile godzin tygodniowo? 1 - 5 godzin tygodniowo Jednostka hosta Regionalne Centrum Obsługi UNDP dla Afryki Typ online

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Czas i lokalizacja

04 maj 2023, 00:00

Kenia, Kenia

Goście

O wydarzeniu

Detale

Misja i cele

Centrum UNDP Resilience Hub zostało utworzone w Nairobi w 2019 r. po dokonaniu przeglądu aktywów Biura Regionalnego ds. Afryki (RBA) w Afryce. Resilience Hub jest następcą Subregionalnej Platformy dla Afryki Wschodniej i Południowej, utworzonej w 2014 r. w celu zapewnienia reprezentacji UNDP w Regionalnej Grupie ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju dla Afryki Wschodniej i Południowej (R-UNSDG-ESA) oraz wspierania strategicznych inicjatywy regionalne, w tym regionalne ramy strategiczne regionu Wielkich Jezior oraz inicjatywy w Rogu Afryki. Resilience Hub to centrum tematyczne z mandatem w zakresie zintegrowanej odporności, obejmujące 46 krajów RBA w Afryce Subsaharyjskiej. Resilience Hub działa w sposób zintegrowany, prowadząc i wspierając inicjatywy regionalne, a także biura krajowe zajmujące się polityką i programowaniem w obszarach zmian klimatu i zmniejszania ryzyka klęsk żywiołowych, zarządzania i budowania pokoju, a także migracji i przesiedleń. Resilience Hub podlega RSCA w Addis Abebie i jest częścią nowej obecności UNDP w Afryce; jako taka współpracuje w sposób skoordynowany z Regionalnym Centrum Obsługi dla Afryki w Addis Abebie, Dakar Hub dla Afryki Środkowej i Zachodniej, Pretoria SDG Finance Hub, RBA HQ i GPN.

Kontekst

Wśród decydentów politycznych i środowisk akademickich toczy się rosnąca i intensywna debata, czy zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi związane ze zmianami klimatycznymi mogą stać się poważnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jutra. Coraz wyraźniej widać, że zmiany klimatu materializują się w całej Afryce, zaostrzając istniejący potencjał i dynamikę konfliktów w różnych gorących punktach na całym kontynencie; oraz w społecznościach i państwach, ponieważ nasila konkurencję o ograniczone zasoby naturalne, jednocześnie degradując ekosystemy i krajobrazy. Zmiana klimatu ma coraz wyraźniejszy negatywny wpływ na możliwości zawodowe, osadnictwo i wzorce wypasu zwierząt, w tym dostęp do pastwisk i gruntów ornych. Chociaż skutki zmiany klimatu niekoniecznie powodują bezpośrednie konflikty zbrojne, istnieje coraz więcej dowodów na to, że intensyfikuje ona istniejącą dynamikę konfliktów między społecznościami i państwami oraz wewnątrz nich. Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała rosnący wpływ zmiany klimatu na stabilność poprzez rezolucje dotyczące mandatów różnych krajów i regionów, w tym dorzecza jeziora Czad, Mali, Somalii, Republiki Środkowoafrykańskiej i Sudanu. Róg Afryki jest jednym z regionów najbardziej narażonych na zmianę klimatu i zmienność klimatu. Region jest dotknięty powolnymi i nagłymi katastrofami, w tym częstymi suszami, powodziami, inwazją szarańczy pustynnej, zasoleniem wzdłuż wybrzeża, z których wszystkie mają negatywny wpływ na źródła utrzymania, bezpieczeństwo żywnościowe i wodne oraz ekosystemy. Zależność od rolnictwa i zwierząt gospodarskich zasilanych deszczem dodatkowo sugeruje znaczny stopień wrażliwości na zmienność i zmiany klimatu. Powtarzające się cykle susz pozostają jednym z najważniejszych problemów rozwojowych, zwłaszcza w strefach suchych i półpustynnych obejmujących Erytreę, Dżibuti, Sudan, Somalię, północną i wschodnią Etiopię, a także trójkąt Karamoja między Kenią, Etiopią, Sudanem Południowym i Uganda. UNDP jest największym realizatorem działań klimatycznych i prewencji/budowania pokoju w systemie ONZ. Oferta UNDP dotycząca bezpieczeństwa klimatycznego w ramach Globalnego Programu na rzecz Zapobiegania Konfliktom, Budowania Pokoju i Instytucji Reagujących, a także Ramy Zarządzania i Budowania Pokoju RBA mają na celu zapobieganie zmianom klimatycznym i budowanie pokoju, zapewnienie, że działania na rzecz klimatu są pozytywne dla pokoju oraz promowanie zintegrowanych rozwiązań w zakresie zmian klimatycznych i utrzymywania pokoju . W Rogu Afryki UNDP realizuje projekty dotyczące przyrody, klimatu i energii, w tym ze znacznymi zasobami funduszy pionowych z Globalnego Funduszu Ochrony Środowiska (GEF) i Zielonych Funduszy Klimatycznych (GCF). UNDP jest również wieloletnim partnerem strategicznym Komisji UA i IGAD oraz innych REC w Afryce. W Afryce UNDP wspiera UA i REC, w tym IGAD, w opracowywaniu narracji i wytycznych dotyczących wczesnego ostrzegania. Ponadto trwa wsparcie w zakresie budowania zdolności technicznych w celu wsparcia integracji wskaźników bezpieczeństwa klimatycznego w ramach UA ds. Politycznych, Pokoju i Bezpieczeństwa (PAPS). UNDP wspiera kierowaną przez OSESG-HOA realizację strategii prewencyjnej ONZ w Rogu Afryki i od dawna prowadzi programy rozwojowe ze wszystkimi rządami w regionie. UNDP Africa Resilience Hub z siedzibą w Nairobi oferuje połączone usługi oparte bezpośrednio na działaniach związanych ze zmianą klimatu, zmniejszaniu ryzyka klęsk żywiołowych,

Opis zadania

Poszukujemy Wolontariusza Online do wsparcia przy profesjonalnej redakcji 50-stronicowego raportu podjętego przez UNDP i CSO Life and Peace Institute on Mapping of Climate Security Adaptations on Community Level in Rogu Afryki, 50-stronicowego raportu. Wybrany Wolontariusz Online otrzyma dokument w języku angielskim i otrzyma wskazówki dotyczące grupy docelowej oraz nasze wytyczne dotyczące komunikacji, a także inne wskazówki w razie potrzeby. Prosimy pamiętać, że naszym celem jest sfinalizowanie tego zadania w ciągu 1-2 dni.

Wymagania

Wymagane doświadczenie

Wymagany poziom wykształcenia Obszary specjalizacji: Stopień zaawansowany lub równorzędny w dziedzinie komunikacji, komunikacji rozwojowej, zarządzania strategicznego, studiów rozwojowych, nauk społecznych lub dziedzin pokrewnych. Wymagane doświadczenie: Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w świadczeniu profesjonalnych usług redakcyjnych w języku angielskim. Wymagane umiejętności i umiejętności: - Udokumentowana wiedza w zakresie prowadzenia profesjonalnej redakcji raportów i publikacji. - Udokumentowane dowody ukończenia podobnych zadań. - Dodatkowym atutem jest doświadczenie w pracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych lub inną renomowaną międzynarodową organizacją pozarządową, bilateralnymi lub wielostronnymi partnerami rozwojowymi, zwłaszcza w Afryce

Języki

Angielski, Poziom: Znajomość pracy, Wymagany

Inne informacje

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page