top of page
Krajowy urzędnik ds. zarządzania informacjami
Krajowy urzędnik ds. zarządzania informacjami

сб, 27 мая

|

Kijów

Krajowy urzędnik ds. zarządzania informacjami

Kraj przydziału Ukraina Przewidywana data rozpoczęcia 27.05.2023 Cel Zrównoważonego Rozwoju 10. Zredukowane nierówności Krajowy Wolontariat Specjalista ONZ Jednostka hosta IOM Typ Na miejscu Czas trwania 6 miesięcy Liczba zadań 1 Stacje dyżurne Kijów

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Time & Location

27 мая 2023, 00:00

Kijów, Kijów, Ukraina, 02000

Guests

About the event

Detale

Misja i cele

Misja IOM na Ukrainie została założona w 1996 roku. Zgodnie z globalną strategią IOM Ukraina ma na celu pogłębienie zrozumienia szans i wyzwań związanych z migracją w kontekście ukraińskim. Misja IOM na Ukrainie zapewnia pomoc osobom wewnętrznie przesiedlonym (IDP) i osobom dotkniętym konfliktami, zwalcza handel ludźmi, pomaga rządowi w radzeniu sobie z nielegalną migracją, ulepszaniu systemu zarządzania migracją oraz tworzeniu praktyk i polityk zdrowotnych uwzględniających migrantów . IOM wspiera rozwój kompleksowej i opartej na dowodach polityki migracyjnej oraz legislacji zgodnej z normami międzynarodowymi oraz buduje zdolność rządu do wykorzystania rozwojowego potencjału migracji, m.in. poprzez tworzenie zachęt dla inwestycji przekazów pieniężnych migrantów i oferowanie opartych na dowodach porad politycznych w celu usprawnienia zarządzania migracją zarobkową. W ciągu 24 lat obecności na Ukrainie IOM udzieliła pomocy ponad pół milionowi migrantów (Ukraińców i innych narodowości), przesiedleńców wewnętrznych, potencjalnych migrantów, ofiar handlu ludźmi i innych wrażliwych grup, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów projektu.

Kontekst

Pod ogólnym nadzorem Szefa Misji (CoM) i Koordynatora Programu (Partnerstwa i Rozwój Programu) oraz bezpośrednim nadzorem Pełnomocnika ds. Zarządzania Informacją w Jednostce Wsparcia Programu (PSU) i we współpracy z jednostkami programowymi Krajowa Oficer zarządzający będzie wspierał wdrażanie i koordynację systemów zarządzania informacjami, zobowiązania i wsparcie w jednostkach programowych IOM Ukraina.

Opis zadania

1. Udział w projektowaniu i wdrażaniu wszystkich zintegrowanych mechanizmów IOM Ukraina do gromadzenia danych i zarządzania informacjami (IM) we wszystkich działaniach, w tym PDMS. 2. Monitorować procesy gromadzenia danych i działania związane z zarządzaniem danymi, w tym gromadzenie, kodowanie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych zgodnie z wymaganiami. 3. Uczestniczyć w analizie danych i informacji oraz przygotowywać wewnętrzne raporty z postępów zgodnie z wymaganiami kierownictwa. 4. Wspierać zespoły programistyczne we wdrażaniu i prawidłowym użytkowaniu wszystkich systemów komunikatorów internetowych, w tym poprzez rozwiązywanie problemów, udzielanie wskazówek, porad oraz prowadzenie szkoleń i sesji rozwoju zdolności 5. Uczestnictwo w projektowaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu systemów wymaganych dla geobaz danych i innych infrastruktur danych przestrzennych w celu lepszego zarządzania informacjami, w tym działań związanych ze zbieraniem danych, analizy i przetwarzania danych oraz produkcji różnego rodzaju produktów informacyjnych. 6. Wspierać terminowe przygotowywanie i generowanie produktów informacyjnych na poziomie lokalnym oraz wspierać wymianę i rozpowszechnianie informacji we wszystkich odpowiednich kanałach, w tym między innymi wewnątrz klastrów, OCHA, IOM HQ itp. 7. Uczestniczyć w opracowywaniu i ulepszaniu zintegrowanych metodologii przetwarzania danych zbieranie i pakowanie informacji zgodnie z wymaganiami i potrzebami zespołów programistycznych IOM Ukraina.

Kryteria kwalifikacji

Wiek

27 - 80

Narodowość

Kandydat musi być obywatelem lub legalnym rezydentem kraju przydziału.

Wymagania

Wymagane doświadczenie

3 lata doświadczenia w zarządzaniu informacjami, operacjach humanitarnych w nagłych wypadkach; zarządzanie i koordynacja przepływów informacji, zarządzanie danymi, w tym gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i analizowanie danych w celu generowania produktów informacyjnych; • Dogłębna znajomość najnowszych osiągnięć technologicznych w technologii informacyjnej i systemie informacyjnym; •Doświadczenie w zaawansowanych umiejętnościach wizualizacji danych i projektowania informacji. • Wykazane zdolności przywódcze; •Potwierdzone umiejętności analizowania informacji statystycznych; • Umiejętność formułowania wymagań technicznych i procedur operacyjnych związanych z IM; • Zdolność do przekładania specyfikacji planistycznych na wytyczne techniczne dotyczące pozyskiwania i analizy danych i vice versa; • Umiejętność kompilacji i holistycznej analizy różnorodnych zbiorów danych; •Doświadczenie w obchodzeniu się z danymi poufnymi; • Wykazane umiejętności budowania zespołu; • Wykazane zrozumienie różnych metodologii gromadzenia danych; •Znajomość i zrozumienie relacyjnej teorii danych

Obszar(y) specjalizacji

Technologia informacyjna

Prawo jazdy

-

Języki

Ukraiński, Poziom: Biegły, Wymagany Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany

Wymagany poziom wykształcenia

tytuł magistra lub równoważny w zakresie zarządzania informacją, geografii, informatyki, mediów lub nauk społecznych lub pokrewnej dziedziny z akredytowanej instytucji akademickiej; lub stopień licencjata w powyższych dziedzinach z 5-letnim odpowiednim doświadczeniem zawodowym

Kompetencje i wartości

Od wybranego kandydata oczekuje się wykazania następujących wartości i kompetencji: Wartości • Integracja i szacunek dla różnorodności: szanuje i promuje różnice indywidualne i kulturowe; zachęca do różnorodności i integracji tam, gdzie to możliwe. • Uczciwość i przejrzystość: zachowuje wysokie standardy etyczne i działa w sposób zgodny z zasadami/regułami organizacyjnymi i standardami postępowania. • Profesjonalizm: wykazuje zdolność do pracy w sposób opanowany, kompetentny i zaangażowany oraz wykazuje uważną ocenę w stawianiu czoła codziennym wyzwaniom. Kluczowe kompetencje • Praca zespołowa: rozwija i promuje efektywną współpracę wewnątrz i między jednostkami w celu osiągnięcia wspólnych celów i optymalizacji wyników. • Dostarczanie wyników: wytwarza i dostarcza wysokiej jakości wyniki w sposób zorientowany na usługi i terminowo; jest zorientowany na działanie i zaangażowany w osiąganie uzgodnionych rezultatów. • Zarządzanie i dzielenie się wiedzą: nieustannie stara się uczyć, dzielić wiedzą i wprowadzać innowacje. • Odpowiedzialność: bierze odpowiedzialność za osiąganie priorytetów Organizacji oraz przyjmuje odpowiedzialność za własne działania i pracę delegowaną. • Komunikacja: zachęca i przyczynia się do jasnej i otwartej komunikacji; wyjaśnia złożone zagadnienia w sposób pouczający, inspirujący i motywujący.

Inne informacje

Warunki mieszkaniowe i uwagi

Jako, że jest to zadanie ogólnokrajowego Wolontariusza ONZ, wolontariusz sam organizuje swoje zakwaterowanie. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju, Jednostka Przyjmująca może zastosować telepracę. Uprawnienia Krajowego Ochotniczego Specjalisty ONZ (Stacja Dyżurna w Kijowie) Jest to zadanie w pełnym wymiarze godzin. Umowa obowiązuje przez okres wskazany w ogłoszeniu o naborze z możliwością przedłużenia w zależności od dostępności środków finansowych, konieczności operacyjnej i satysfakcjonującej wydajności. Nie ma jednak nadziei na odnowienie przydziału. Zasiłki: • Zasiłek dla wolontariuszy (VLA): Zasiłek dla wolontariuszy (VLA) 1534 USD (równowartość w UAH) jest wypłacany co miesiąc na pokrycie kosztów mieszkania, mediów i normalnych kosztów utrzymania. Obejmuje to różnice w dobrym samopoczuciu za okres, w którym ICSC stosuje klasyfikację trudności dla stanowisk służbowych na Ukrainie jako „E”. • Jednorazowa opłata wstępna 400 USD. Ubezpieczenie medyczne i na życie: • Ubezpieczenie medyczne: Wolontariusz ONZ i uprawnione osoby pozostające na utrzymaniu PFU otrzymają ubezpieczenie medyczne zapewniane przez UNV. Ochrona ubezpieczeniowa dla wolontariuszy ONZ rozpoczyna się od rozpoczęcia służby i zazwyczaj kończy się po upływie jednego miesiąca od ostatniego dnia obowiązywania umowy o wolontariat ONZ. • Ubezpieczenie na życie: Wolontariusze ONZ są objęci ubezpieczeniem na życie na czas trwania przydziału Wolontariuszy ONZ. Jeśli Wolontariusz ONZ umrze podczas wykonywania zadania jako Wolontariusz ONZ, uprawnieni wyznaczeni beneficjenci będą uprawnieni do otrzymania ryczałtowej sumy ubezpieczenia na życie. Uprawnienia urlopowe: • Urlop roczny: Wolontariusze ONZ nabywają prawo do 2. 5 dni urlopu wypoczynkowego za każdy ukończony miesiąc pracy jako wolontariusz ONZ. Niewykorzystany urlop roczny do maksymalnie 30 dni jest przenoszony w przypadku przedłużenia umowy w ramach tego samego przydziału wolontariuszy ONZ. Niewykorzystany naliczony urlop roczny nie może zostać przeniesiony w przypadku zmiany przydziału lub nowego zadania. • Urlop szkoleniowy: Z zastrzeżeniem zgody przełożonego i wymogów służby, wolontariusze ONZ mogą wnioskować o maksymalnie dziesięć dni roboczych urlopu szkoleniowego na kolejne 12 miesięcy przydziału wolontariusza ONZ, począwszy od daty rozpoczęcia służby, pod warunkiem wykorzystania urlopu szkoleniowego w ciągu okres obowiązywania umowy • Certyfikowane zwolnienie chorobowe: Wolontariusze ONZ mają prawo do maksymalnie 30 dni zwolnienia lekarskiego w cyklu 12-miesięcznym. Kwota ta jest zerowana co 12 miesięcy. • Niepotwierdzone zwolnienie chorobowe: Wolontariusze ONZ otrzymują siedem dni roboczych zwolnienia chorobowego bez zaświadczenia w roku kalendarzowym. Kwota ta zostanie zresetowana w ustalonym okresie interwału.

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

Uwaga dotycząca wymagań dotyczących szczepień przeciwko Covid-19

Wybrani kandydaci do określonych grup zawodowych mogą podlegać obowiązkowi szczepienia (szczepienia), w tym przeciwko SARS-CoV-2 (Covid-19) zgodnie z obowiązującą polityką jednostki przyjmującej

Share this event

bottom of page