top of page
Funkcjonariusz ds. Młodzieży (budowanie umiejętności i zatrudnialność)
Funkcjonariusz ds. Młodzieży (budowanie umiejętności i zatrudnialność)

чц, 01 чэр

|

Liban

Funkcjonariusz ds. Młodzieży (budowanie umiejętności i zatrudnialność)

Kraj przydziału Liban Przewidywana data rozpoczęcia 01.06.2023 Cel Zrównoważonego Rozwoju 4. Jakość edukacji Kategoria wolontariusz Krajowy Wolontariat Specjalista ONZ Jednostka hosta UNICEF Typ Na miejscu Czas trwania 12 miesięcy Liczba zadań 1 Stacje dyżurne Bejrut

Time & Location

01 чэр 2023, 00:00

Liban, Liban

About the event

Misja i cele

Pracując w 190 krajach i terytoriach, aby chronić prawa każdego dziecka, UNICEF poświęcił 70 lat na poprawę życia dzieci i ich rodzin. We wszystkim, co robimy, UNICEF promuje prawa i dobro każdego dziecka. Wraz z naszymi partnerami pracujemy w 190 krajach i terytoriach, aby przełożyć to zaangażowanie na praktyczne działania, koncentrując szczególny wysiłek na dotarciu do najbardziej wrażliwych i wykluczonych dzieci, z korzyścią dla wszystkich dzieci na całym świecie. We wszystkich swoich działaniach UNICEF przyjmuje podejście oparte na cyklu życia, uznając szczególne znaczenie wczesnego rozwoju dziecka i okresu dojrzewania. Programy UNICEF koncentrują się na dzieciach znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w tym dzieciach żyjących w niestabilnych warunkach, niepełnosprawnych, dotkniętych szybką urbanizacją i degradacją środowiska. UNICEF został stworzony z wyraźnym celem: współpracować z innymi, aby pokonać przeszkody, jakie bieda, przemoc, choroby i dyskryminacja stawiają na drodze dziecka. Opowiadamy się za działaniami zapewniającymi dzieciom jak najlepszy start w życiu, ponieważ właściwa opieka w najmłodszym wieku stanowi najsolidniejszy fundament dla przyszłości człowieka. Promujemy edukację dziewcząt – zapewniając im co najmniej wykształcenie podstawowe – ponieważ przynosi korzyści wszystkim dzieciom, zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. Wykształcone dziewczęta dorastają, by stać się lepszymi myślicielami, lepszymi obywatelami i lepszymi rodzicami własnych dzieci. Działamy tak, aby wszystkie dzieci były uodpornione na powszechne choroby wieku dziecięcego i dobrze odżywione: żadne dziecko nie powinno cierpieć ani umrzeć z powodu choroby, której można zapobiec. Pracujemy nad zapobieganiem rozprzestrzeniania się HIV/AIDS wśród młodych ludzi, ponieważ słuszne jest chronienie ich przed krzywdą i umożliwienie im ochrony innych. Pomagamy dzieciom i rodzinom dotkniętym HIV/AIDS godnie żyć. Jesteśmy UNICEF, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci.

Kontekst

Chociaż okres dorastania charakteryzuje się okresem zwiększonej wrażliwości, stwarza on również szansę na pomyślne przejście do dorosłości i równości, zwłaszcza dla nastolatków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Identyfikacja tych nastolatków znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji i zaprojektowanie naszych interwencji w celu usunięcia barier, które ograniczają ich korzystanie z praw do rozwoju, ochrony i uczestnictwa, ma zasadnicze znaczenie dla przerwania cykli deprywacji i ubóstwa dla tych nastolatków. Program dla młodzieży ma na celu zapewnienie nastolatkom i młodzieży odpowiedniego budowania umiejętności i rozwoju kompetencji w celu wzmocnienia ich pozycji i zwiększenia ich dostępu do godnej pracy i możliwości generowania dochodów, a także zwiększenia ich uczestnictwa i zaangażowania obywatelskiego poprzez zapewnienie kompleksowego pakietu poradnictwa zawodowego, Treningi zawodowe, rozwój umiejętności funkcjonalnych i życiowych. W tej perspektywie UNICEF wspiera nastolatków i młodzież odpowiednimi służbami zatrudnienia, gdzie mogą ćwiczyć nabyte umiejętności i wiedzę, a także nawiązywać kontakty z sektorem prywatnym, w którym młodzież może jednocześnie generować dochody. W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną i wynikającym z niej faktem społeczno-ekonomicznym mającym wpływ na zainteresowania, plany edukacyjne oraz ogólną sytuację młodzieży i młodzieży oraz ich rodzin, UNICEF dostosował swój program oraz zmienił podejście i interwencje, aby dopasować je do narastających i powtarzających się zmian w ogólnej sytuacji społecznej. sytuacji ekonomicznej i potrzeb młodzieży i młodzieży w sposób zapewniający: - Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego młodzieży i młodzieży oraz ich rodzin. - Zapewnienie młodzieży odpowiednich umiejętności technicznych i zwiększenie ich dostępu do generowania dochodów i wejścia na rynek pracy, jednocześnie opowiadając się za wzmocnieniem powiązań z sektorem prywatnym. - Zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieży w odpowiadanie na potrzeby ich społeczności.

komunikacyjnych dla rozwoju.

• Zdolność do profesjonalnej i efektywnej pracy oraz adaptacji w wymagającym środowisku; umiejętność efektywnej pracy w wielokulturowym zespole personelu międzynarodowego i krajowego.

• Solidna ogólna znajomość obsługi komputera, w tym biegłość w różnych aplikacjach pakietu MS Office (Excel, Word itp.) oraz poczty elektronicznej/internetu; znajomość zarządzania bazami danych; i sprzętu biurowego.

• Motywacja własna, umiejętność pracy przy minimalnym nadzorze; umiejętność pracy z napiętymi terminami.

• Rozsądna świadomość bezpieczeństwa.

Obszar(y) specjalizacji

Programy rozwojowe

Prawo jazdy

-

Języki

Angielski, Poziom: Biegły, Wymagany Arabski, Poziom: Biegły, Wymagany

Wymagany poziom wykształcenia

Tytuł magistra lub równoważny w dziedzinie porządku publicznego, prawa, ekonomii, socjologii lub pracy socjalnej, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych lub innej pokrewnej dziedzinie

Kompetencje i wartości

• Profesjonalizm • Uczciwość • Praca zespołowa i szacunek dla różnorodności • Zaangażowanie w ciągłe uczenie się • Planowanie i organizowanie efektywnej organizacji i • Umiejętności rozwiązywania problemów • Komunikatywność • Elastyczność • Prawdziwe zaangażowanie w zasady dobrowolnego zaangażowania, które obejmują solidarność, współczucie, wzajemność i samoocenę -poleganie; i zaangażowanie w misję i wizję ONZ, jak również w podstawowe wartości ONZ.

Inne informacje

Warunki mieszkaniowe i uwagi

Ponieważ jest to krajowe zadanie wolontariusza ONZ, wolontariusz ONZ będzie odpowiedzialny za zorganizowanie własnego mieszkania i innych niezbędnych rzeczy do życia. To stanowisko ma siedzibę w Bejrucie w Libanie. Narodowi wolontariusze ONZ są częścią złośliwego planu ubezpieczeniowego. Oczekuje się, że krajowi wolontariusze ONZ będą wrażliwi kulturowo i dostosują się do panującej kultury i tradycji.

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

Rozsądne zakwaterowanie

UNICEF oferuje rozsądne udogodnienia dla niepełnosprawnych wolontariuszy ONZ. Może to obejmować na przykład dostępne oprogramowanie, pomoc w podróży na misje lub osoby towarzyszące. Zachęcamy do ujawnienia swojej niepełnosprawności podczas składania aplikacji na wypadek, gdybyś potrzebował rozsądnych usprawnień w trakcie procesu rekrutacji, a następnie w ramach swojego zadania.

Uwaga dotycząca wymagań dotyczących szczepień przeciwko Covid-19

Oprócz wymagań dotyczących szczepień specyficznych dla stacji dyżurnej, wizyty podlegają potwierdzeniu statusu pełnego zaszczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (Covid-19) za pomocą szczepionki zatwierdzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), co należy spełnić przed podjęciem umów się na wizytę. Nie dotyczy wolontariuszy ONZ, którzy będą pracować zdalnie i nie oczekuje się, że będą pracować lub odwiedzać obiekty UNICEF, miejsca realizacji programów lub bezpośrednio wchodzić w interakcje ze społecznościami, z którymi UNICEF współpracuje, ani podróżować w celu pełnienia funkcji dla UNICEF w czasie trwania ich umów

Share this event

bottom of page