top of page
Doradca personelu WHO
Doradca personelu WHO

пн, 22 мая

|

Gaziantep

Doradca personelu WHO

Kraj przydziału Turcja Przewidywana data rozpoczęcia 22.05.2023 Cel Zrównoważonego Rozwoju 3. Dobre zdrowie i dobre samopoczucie Krajowy Wolontariat Specjalista ONZ Jednostka hosta WHO Typ Na miejscu Czas trwania 6 miesięcy Liczba zadań 1 Stacje dyżurne Gaziantep

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia

Time & Location

22 мая 2023, 00:00

Gaziantep, Gaziantep, Turcja

Guests

About the event

Detale

Misja i cele

Od momentu powstania 7 kwietnia 1948 r. WHO działa na całym świecie w celu promowania zdrowia, zapewniania bezpieczeństwa na świecie i służenia słabszym. Celem WHO jest zapewnienie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dodatkowemu miliardowi ludzi, ochrona miliarda ludzi przed nagłymi sytuacjami zdrowotnymi oraz zapewnienie lepszego zdrowia i dobrego samopoczucia kolejnemu miliardowi ludzi.

Kontekst

Misją programu WHO ds. sytuacji kryzysowych (Program) jest pomaganie krajom i koordynowanie działań międzynarodowych, aby zapobiegać, przygotowywać się, wykrywać, szybko reagować i wychodzić z epidemii i sytuacji kryzysowych. Celem programu kryzysowego WHO jest zaprojektowanie i wdrożenie programów przygotowujących sektor zdrowia do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz poprawiających stan zdrowia w trakcie i po kryzysie. W ramach programu awaryjnego celem zespołu reagowania kryzysowego WHO jest wspieranie państw członkowskich poprzez: (1) szybką ocenę potrzeb zdrowotnych ludności dotkniętej kryzysem, identyfikację priorytetowych przyczyn złego stanu zdrowia i śmierci; przygotowywanie szacunków szkód oraz planów reagowania kryzysowego i planów odbudowy; dostarczanie szybkich, wiarygodnych informacji zdrowotnych i zapewnienie ciągłości podstawowych usług zdrowotnych; (2) koordynowanie i monitorowanie akcji ratunkowych w nagłych wypadkach pod egidą Klastra Zdrowia Międzyagencyjnego Stałego Komitetu, którego agencją wiodącą jest WHO; (3) zapewnienie szybkiego identyfikowania i uzupełniania krytycznych luk w reagowaniu na zagrożenia zdrowotne; (4) rewitalizacja i budowanie zdolności krajowych systemów opieki zdrowotnej do radzenia sobie z gotowością, łagodzeniem i reagowaniem.

Opis zadania

Doradca ds. Personelu będzie podlegał pod względem administracyjnym WR w Biurze Krajowym w Ankarze i pod względem technicznym będzie podlegał Regionalnemu Lekarzowi Sztabowemu z siedzibą w Kopenhadze w Danii. Główną rolą Doradcy Sztabowego UNV jest wspieranie Doradcy Regionalnego w zapewnieniu sprawnego i skutecznego wsparcia psychologicznego pracownikom WHO w następstwie trzęsienia ziemi lub jakiejkolwiek innej sytuacji, która może wystąpić. Duży nacisk kładzie się na szerokie zaangażowanie pracowników i promowanie dobrego samopoczucia pracowników w czasach kryzysu. Obowiązki Doradcy Personelu UNV: • Zapewnienie aktywnego wsparcia psychologicznego po trzęsieniu ziemi, aby zapewnić dobre samopoczucie personelu; • Zapewnić osobiste usługi doradcze dla pracowników WHO i osób pozostających na ich utrzymaniu w dotkniętych obszarach; • Ustanowić oparte na współpracy stosunki robocze z odpowiednikami w Kraju, na szczeblu regionalnym i centralnym oraz z personelem wyższego szczebla na szczeblu krajowym; • W razie potrzeby zapewniać konsultacje z zarządem; • W razie potrzeby zwracaj się do zewnętrznych specjalistów ds. zdrowia psychicznego i odpowiednich służb; • Zapewnienie odpraw przed i po wdrożeniu rozmieszczonym zespołom Surge poprzez krótkie sesje doradcze i inne działania w celu zapewnienia proaktywnego wsparcia rozszerzonego na pracowników WHO; • Prowadzenie warsztatów, szkoleń i sesji informacyjnych na szeroki zakres tematów (takich jak: trauma, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie konfliktów itp.); • Udział w projektowaniu i opracowywaniu materiałów psychoedukacyjnych; • Utrzymywanie najwyższych standardów etycznych związanych ze świadczeniem usług psychologicznych zgodnych z Wytycznymi Etycznymi i Standardami Postępowania Pionu Wellness; • Przygotowywanie kompleksowych raportów, planować i realizować inne działania doradcze personelu w celu zapewnienia spójnej realizacji usług doradczych; • Prowadź rejestry wszystkich przeprowadzonych działań i interwencji. Rezultaty/oczekiwane rezultaty: • Jako aktywny członek zespołu WHO, wydajne, terminowe, responsywne, przyjazne dla klienta i wysokiej jakości wsparcie świadczone WHO i jej beneficjentom w wykonywaniu jej / jego funkcji, w tym: - Zapewnienie wsparcia psychospołecznego pracownikom i osoby pozostające na bezpośrednim utrzymaniu; - Zapewnienie sesji szkoleniowych dla pracowników i osób bezpośrednio na utrzymaniu; - Dostarczyć raport wskazujący świadczone usługi, w tym zalecenia dotyczące niezbędnych działań następczych; - wyciągnąć wnioski z reakcji na kryzys i przygotować najlepsze praktyki; • Systematycznie stosowana jest perspektywa wieku, płci i różnorodności (AGD),

Kryteria kwalifikacji

Wiek

27 - 80

Narodowość

Kandydat musi być obywatelem lub legalnym rezydentem kraju przydziału.

Wymagania

Wymagane doświadczenie

3 lata doświadczenia w poradnictwie klinicznym, psychologii, psychiatrii. • Dodatkowym atutem jest dodatkowe szkolenie lub certyfikacja w zakresie poradnictwa urazowego i kryzysowego. • Niezbędne jest doświadczenie w pracy w nagłych wypadkach i świadczeniu usług doradczych personelowi pracującemu w bardzo trudnym i niepewnym środowisku. • Doskonałe umiejętności ustne i pisemne; doskonałe umiejętności redagowania, formułowania, raportowania; • Dokładność i profesjonalizm w tworzeniu i redagowaniu dokumentów; • Doskonałe umiejętności interpersonalne; wrażliwy kulturowo i społecznie; zdolność do inkluzywnej pracy i współpracy z wieloma partnerami; w tym między innymi zarządzanie, HR, administracja i bezpieczeństwo • Zdolność do profesjonalnej i efektywnej pracy oraz adaptacji w wymagającym środowisku; umiejętność efektywnej pracy w wielokulturowym zespole personelu międzynarodowego i krajowego; • Solidna ogólna znajomość obsługi komputera, w tym biegłość w różnych aplikacjach pakietu MS Office (Excel, Word itp.) oraz poczty elektronicznej/internetu; znajomość zarządzania bazami danych; i sprzęt biurowy • Zmotywowany, umiejętność pracy przy minimalnym nadzorze; umiejętność pracy z napiętymi terminami; • Rozsądna świadomość bezpieczeństwa;

Obszar(y) specjalizacji

Zdrowie, kryzys i reagowanie w nagłych wypadkach

Prawo jazdy

-

Języki

turecki, poziom: biegły, wymagany angielski, poziom: biegły, wymagany arabski, poziom: biegły, pożądany

Wymagany poziom wykształcenia

Tytuł licencjata lub równoważny w dziedzinie poradnictwa klinicznego lub psychologii, psychiatrii lub wyraźnie równoważne studia uznanej instytucji; Wymagana jest rejestracja jako specjalista ds. zdrowia psychicznego w kraju pochodzenia. Zaawansowany stopień uniwersytecki w odpowiednich dziedzinach jest atutem.

Kompetencje i wartości

• Profesjonalizm • Uczciwość • Praca zespołowa i szacunek dla różnorodności • Zaangażowanie w ciągłe uczenie się • Planowanie i organizowanie • Komunikacja • Elastyczność • Prawdziwe zaangażowanie w zasady wolontariatu, które obejmują solidarność, współczucie, wzajemność i samodzielność; i zaangażowanie w realizację misji i wizji WHO, jak również w podstawowe wartości ONZ.

Inne informacje

Warunki mieszkaniowe i uwagi

WAŻNE: Należy pamiętać, że jest to rekrutacja w trybie pilnym, a okres składania wniosków może zakończyć się przed ogłoszoną datą. Jeśli rozważasz złożenie aplikacji, prześlij ją jak najszybciej. Należy pamiętać, że klasyfikacja trudności Gaziantep została tymczasowo zaktualizowana jako „E” z powodu trzęsienia ziemi w Türkiye. Ponieważ jest to krajowe zadanie wolontariusza ONZ, wolontariusz ONZ będzie odpowiedzialny za zorganizowanie własnego mieszkania i innych niezbędnych rzeczy do życia. Wsparcie Jednostki Hosta może być ograniczone. Uprawnienia UNV w pigułce dla krajowego wolontariusza ONZ (specjalista): • Obecny zasiłek na utrzymanie wolontariusza (VLA) wynosi 1173 USD. Obecnie dodatkowe 30% różnicy w samopoczuciu jest wypłacane tymczasowo. Dodatkowe różnice w wiedzy specjalistycznej mogą mieć zastosowanie w oparciu o udokumentowane doświadczenie wybranego kandydata. • 100% ochrony zdrowia, życia i rozczłonkowania przez CIGNA. Zgodnie ze statusem misji dyplomatycznej ONZ nie jest ona objęta systemem Instytucji Bezpieczeństwa Narodowego (SGK), ale może być inicjowana na zasadach prywatnych. • Prawo do corocznego Urlopu w wymiarze 2,5 dnia roboczego za ukończony miesiąc wolontariatu • Dodatek na pokrycie kosztów relokacji • Dodatek na wyjazd po zakończeniu służby • Kilka możliwości nauki Ujednolicone warunki świadczenia usług są dostępne na stronie internetowej UNV. Narodowi wolontariusze ONZ są częścią złośliwego planu ubezpieczeniowego. 5 dni roboczych za ukończony miesiąc wolontariatu • Dodatek na pokrycie kosztów relokacji • Dodatek na wyjazd po zakończeniu służby • Kilka możliwości nauki Ujednolicone warunki świadczenia usług są dostępne na stronie internetowej UNV. Narodowi wolontariusze ONZ są częścią złośliwego planu ubezpieczeniowego. 5 dni roboczych za ukończony miesiąc wolontariatu • Dodatek na pokrycie kosztów relokacji • Dodatek na wyjazd po zakończeniu służby • Kilka możliwości nauki Ujednolicone warunki świadczenia usług są dostępne na stronie internetowej UNV. Narodowi wolontariusze ONZ są częścią złośliwego planu ubezpieczeniowego.

Oświadczenie o inkluzywności

Wolontariusze Organizacji Narodów Zjednoczonych to program równych szans, w którym przyjmowane są zgłoszenia od wykwalifikowanych specjalistów. Dążymy do osiągnięcia różnorodności pod względem płci, cech chronionych opieką. W ramach przestrzegania wartości UNV wszyscy wolontariusze ONZ zobowiązują się do zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do promowania poszanowania praw człowieka i godności jednostki, bez względu na rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, ciążę, wiek, język, pochodzenie społeczne lub inny status.

Uwaga dotycząca wymagań dotyczących szczepień przeciwko Covid-19

Wybrani kandydaci do określonych grup zawodowych mogą podlegać obowiązkowi szczepienia (szczepienia), w tym przeciwko SARS-CoV-2 (Covid-19) zgodnie z obowiązującą polityką jednostki przyjmującej

Share this event

bottom of page